بروشور های طلایی مجموعه
بروشورهای نظارت ، اجرا و طراحی ابزار کمک آموزشی انحصاری مجموعه مهرازان صدرا به مدیریت مهندس سید رسول یوسفی است که در سال ۱۳۹۶ توسط مهندس طوبی طاهری تدوین و ارائه شد.

بروشور ها بخشی از شیوه تدریس مباحث هستن که بندهای مهم و مبهم مباحث را بصورت تصویری همراه با توضیح و تفسیر، تشریح و تفهیم می کنند.
استفاده از این ابزار کمک آموزشی جهت جمع بندی و مرور مباحث به داوطلبان توصیه می شود