تصاویر زیر نمونه اندکی از تعداد کثیر دانشجویان موفقی میباشند که با همکاری مجموعه آموزشی مهرازان صدرا توانسته اند علاوه بر قبولی در آزمون صلاحیت حرفه مهندسی  مرداد 1400،بارتبه های برتر باعث افتخار مجموعه مهرازان صدرا شوند.

برای مشاهده کارنامه بر روی آن کلیک کرده تا به صورت بزرگنمایی برای شما نمایش داده شود