تصاویر زیر نمونه اندکی از تعداد کثیر دانشجویان موفقی میباشند که با همکاری مجموعه آموزشی مهرازان صدرا توانسته اند علاوه بر قبولی در آزمون مرداد 1400 صلاحیت حرفه مهندسی ،بارتبه های برتر باعث افتخار مجموعه مهرازان صدرا شوند.